Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers

Artikel 1. Werkingssfeer

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere diensten betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert. ACM Rijopleidingen behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.
 2. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Definities

Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschool om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde de verklaring van rijvaardigheid te verkrijgen.

Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde de verklaring van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.

Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van rijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd is op verantwoorde wijze deel te nemen aan verkeer en het CBR praktijkexamen teneinde een verklaring  van rijvaardigheid te verkrijgen.

Rijschool/ rijschoolhouder of franchiserijschool/franchiserijschoolhouder:  degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling de verklaring van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3. Algemeen

 1. Gedurende een autorijles of een auto met aanhangerrijles, is de leerling juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles of een auto met aanhangerrijles  de instructeur, cq. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Uitgezonderd zijn bij de uitvoering van de bijzondere verrichtingen bij de auto met aanhangerrijles, cq bij het afleggen van een onderzoek voor het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid de momenten dat de instructeur, cq examinator zich buiten de auto bevind, dan is de leerling wel de juridische bestuurder en dus juridisch aansprakelijk. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur cq. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk.  Onder een autorijles/auto met aanhangerrijles  wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid (het rijexamen).
 2. Gedurende een motorrijles, is de leerling wel  de juridische  bestuurder van het voertuig.  Dit betekent dat zolang er sprake is van een motorrijles de instructeur, cq. bij het afleggen van een onderzoek voor het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid de leerling  juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid  van de leerling.  Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk.  Onder een motorrijles  wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid ( het rijexamen).
 3. Gedurende een motorrijles, autorijles of een auto met aanhangerrijles wanneer de leerling al in het bezit is van een geldig rijbewijs (bijvoorbeeld bij opfris cursussen of trainingen bij rijangst en dergelijke, of bij voorgezette rijopleidingen) is de leerling  wel  de juridische  bestuurder van het voertuig.  Dit betekent dat zolang er sprake is van een motorrijles, autorijles of een auto met aanhangerrijles  de leerling juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid  van de leerling.  Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk.

Artikel 4. Verplichtingen van ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers  (verder te noemen de rijschool)

De rijschool draagt er zorg voor dat:

 1. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 3. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het verkeer en aan een onderzoek naar het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid (het rijexamen).
 4. het onderzoek naar het verkrijgen van een verklaring van rijvaardigheid (het rijexamen) wordt na overleg met de leerling binnen twee weken aangevraagd bij het CBR, mits de daarvoor geldende facturen zijn voldaan door de leerling, de leerling ACM Rijopleidingen heeft gemachtigd bij het CBR en de leerling een geldige verklaring van gezondheid heeft
 5. de leerling, die via de rijschool het onderzoek naar de rijvaardigheid heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
 6. de tijdsduur van een te geven rijles, volledig wordt benut voor het geven van rijles
 7. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling wegens tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.
 8. indien een rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of indien mogelijk een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Verplichtingen leerling

De leerling verplicht zich:

 1. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs word geweigerd
 2. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het rijexamen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
 3. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijlessen en theorie opleidingen. Door de rijschool wordt bij de rijlessen maximaal een wachttijd van 10 minuten in achtgenomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur of theorieopleiding zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
 4. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging minimaal 24 uren voor de afgesproken tijd. Een te laat afgezegde les of theorie opleiding wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling
 5. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 6. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
 7. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid ( tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek rijvaardigheid en/of versneld bijzonder examen ) een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), en de oproepkaart van het CBR te kunnen overleggen
 8. om alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool te verstrekken.
 9. de Gezondheid Verklaring in te vullen op de site van het CBR en de kosten hiervan rechtstreeks aan het CBR te voldoen
 10. de Gezondheid Verklaring die bij het CBR moet worden ingevuld naar waarheid in te vullen. Een niet naar waarheid ingevulde gezondheid verklaring is op eigen risico van de leerling en/of ouderlijk gezag . Indien de leerling iets verzwijgt bij het invullen van de gezondheid verklaring heeft de rijschool het recht de rijopleiding/lesovereenkomst/pakket per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Bij eventuele gevolgschade heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 11. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto
 12. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling dient rekening te houden per rijles langer weg te zijn dan de afgesproken lesduur
 13. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
 14. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid
 15. na het aanvragen van een onderzoek naar de rijvaardigheid is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid
 16. De leerling machtigt met zijn DigiD gegevens via mijn cbr.nl de rijschool zodat het reserveren van de onderzoeken naar de rijvaardigheid mogelijk gemaakt worden.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dienen de facturen van de lesgelden en diensten van de rijschool per bank overschrijvingen worden voldaan. Indien wordt overeengekomen dat er contant kan worden betaald, dient deze betaling plaats te vinden voor aanvang van de lessen. Bij beide mogelijkheden zal de rijschool een bevestiging sturen als de factuur is voldaan.
 2. Indien een betaling uitblijft, ontvangt de leerling binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze bedragen €15,- per gebeurtenis De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
 3. Indien 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 4. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 5. De pakketten hebben een geldigheidsduur van één jaar. Dit houdt in dat als de laatst genomen rijles langer dan één jaar geleden geweest is, uitgaande vanaf factuurdatum, dit pakket niet meer geldig is. De lesuren die eventueel over zijn worden niet terugbetaald . Een leerling kan alsnog gaan lessen, maar dan wel tegen de dan geldende lesprijzen. Eventuele verhogingen worden in rekening gebracht.
 6. Als er een pakket is aangeschaft en het rijbewijs wordt behaalt terwijl het pakket nog niet volledig  is benut , dan is er recht op restitutie. Bij niet volledig benutten van een pakket worden de gereden uren  verrekend met het dan geldende uurtarief. Het restant wat dan eventueel overblijft zal worden terug betaald.
 7. Indien er een pakket is gekocht en aan het einde van de lesuren van het pakket is de leerling nog niet toe aan het onderzoek naar de rijvaardigheid, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het onderzoek tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden extra in rekening gebracht.
 8. de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kunnen er geen onderzoeken naar rijvaardigheid gereserveerd of afgenomen worden. Uitgezonderd is het motor voertuig beheersing examen (AVB), mits de leerling een geldig autorijbewijs heeft. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal lesuren van het pakket en de daarbij komende extra kosten.
 9. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijopleiding de lesprijs en of bijdrage aan het CBR en of BNOR te verhogen.
 10. Bij gebeurtenissen (bijvoorbeeld pandemieën en of andere natuurverschijnselen) die de werking van de rijschool hinderen, zal bij sluiting van deze rijschool, de lestegoeden van de leerling worden bevroren teneinde de lessen weer te hervatten zodra dit mogelijk is. Teruggave van de lestegoeden en of betalingen aan leerling zal dan ook niet mogelijk zijn.

Artikel 7. Overmacht

1.1 In geval van overmacht is de rijschool gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding tegenover de leerling gehouden te zijn. In het geval dat de rijschool is gesloten wegens overmacht en de rijschool kiest voor opschorting is de rijschool bevoegd de lestegoeden van de leerling te bevriezen teneinde de lessen weer hervat kunnen worden zodra dit mogelijk is. Teruggave van de lestegoeden en of betalingen aan leerling zal in dat geval niet mogelijk zijn en wordt hiermee uitgesloten.

1.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de rijschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de rijschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder begrepen is onder meer maar niet beperkt tot: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden.

1.3. Een beroep op overmacht kan door de rijschool ook nog worden gedaan nadat de rijschool in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.

1.4. Aansluitend is de rijschool niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting, indien de Rijschool daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Theorie en theorie-examen

 1. lesmateriaal ten behoeve van de praktijkrijopleiding en/of theorieopleiding kunnen via de rijschool worden aangeschaft. Indien de leerling geen theorieopleiding of theorieboeken besteld zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt.
 2. De leerling zorgt dat op het moment dit nodig is in het bezit te zijn van een geldigtheoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via www.mijncbr.nl en of in goed overleg met de rijschool.

Artikel 9. Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid

(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek rijvaardigheid, versneld bijzonder examen)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van een onderzoek naar de rijvaardigheid voor het reserveren van dit onderzoek per bank aan de rijschool te zijn voldaan.
 2. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van een onderzoek naar de rijvaardigheid geeft de leerling door op welke datum hij/zij verhinderd is om het onderzoek af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft, zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het reserveringssysteem van het CBR worden vastgelegd.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek volledig voor rekening van de leerling.
 4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het onderzoek naar de rijvaardigheid door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 5. Het onderzoek naar de rijvaardigheid vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.

Artikel 10. Opschorting en annulering

 1. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich en voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect zijn ontstaan, onverminderd het recht van de rijschool zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door de rijschool geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc

Artikel 11. Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van minimaal één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder b1,b2,b3, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. CBR kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.

b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.

b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

 1. In de sublid b2 en b3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 5 gratis lesuren ontvangt.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen evenals tijdens het onderzoek naar de rijvaardigheid, waarbij de instructeur cq examinator juridisch bestuurder is, met uitzondering van die situaties waarbij de leerling juridisch bestuurder is en die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof de rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht. (bijvoorbeeld alcohol, drugs, medicijnen en andere geest verruimende middelen)

In het geval sprake is van enige uitzondering van de vrijwaring door rijschool zoals is beschreven in de vorige volzin, vrijwaart de leerling de rijschool voor eventuele aanspraken ter zake van enige aansprakelijkheid van derden jegens de rijschool én zal de leerling de schade voldoen aan deze derden dan wel de rijschool schadeloos stellen en de aansprakelijkheid op zich nemen, voor zover dit niet gedekt door de verzekering van de rijschool.

 1. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 2. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige direct kosten en/of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst welke voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de lesovereenkomst is ontstaan. Indien de rijschool voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst voor de leerling geleden schade wettelijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal met de uitvoering van de overeenkomst aan leerling in rekening gebrachte en betaalde bedragen of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van de rijschool uit te keren totaal.

Artikel 13. Copyright en Portretrecht

1.1. AIIe IE-rechten met betrekking tot het logo, website en andere zaken van soortgelijke strekking berusten exclusief bij de rijschool. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van de rijschool is ten strengste verboden, tenzij de rijschool hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door de rijschool ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

1.2. Indien de leerling zich niet aan het onder het in het vorige lid gestelde houdt, maakt de rijschool zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een direct opeisbare boete van EURO 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per overtreding en € 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met een maximum van EURO 100.000,00 (zegge honderdduizend euro), zonder dat de rijschool gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van de rijschool om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.

Artikel 14. Beëindigen lesovereenkomst

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakket rijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren.  Bij beëindiging van de lesovereenkomst  bij dusdanige dringende redenen is er recht op restitutie.  De gereden uren worden  verrekend met het dan geldende uurtarief. Het restant wat overblijft zal worden terugbetaald onder aftrek van door de rijschool aan CBR of BNOR reeds betaalde onderzoeken naar de rijvaardigheid vermeerderd met een vergoeding voor de administratie kosten die gelijk staat aan de prijs van één lesuur.

Artikel 15. Privacy beleid

ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers  verwerken ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met hen aangaat persoonsgegevens. Zij verwerken uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek naamrijschool uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Artikel 16. Geheimhoudingsverklaring

ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers verplichten zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met hen aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Zij  garanderen dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijkeuitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 17.  Klachten

De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor een onderzoek naar de rijvaardigheid kenbaar te maken bij zijn/haar rijinstructeur teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen.

Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u altijd uw ontevredenheid of uw klacht sturen naar info@acmrijopleidingen.nl tav AC Minneboo.  Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en de wijze van afhandeling.

Na het indienen van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

De doelstelling van ACM Rijopleidingen is om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat u de voornoemde ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voor leggen aan de Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd Klimmerseind 28 Eijsden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van ACM Rijopleidingen en diens franchisenemers

Deze procedure beoogt het herstellen van de klantentevredenheid en voorkomen van herhaling. Dit om een gestructureerde wijze te laten leiden tot verbetering middels het doorvoeren van corrigerende en preventieve maatregelen. De procedure bewaakt het gehele proces vanaf het indienen van een klacht tot en met het nagaan of de maatregel het gevraagde effect heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht

12.1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden alsmede is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het staat de rijschool vrij daarvan af te wijken en te opteren voor het recht van het land waarin leerling gevestigd is, dan wel het Europees Recht. Verder mag de rijschool zich evenzo beroepen op het bepaalde in het Weens Koopverdrag. Dit alles zonder dat de leerling daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld.

12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd Klimmerseind 28 Eijsden of de bevoegde rechter te Den Haag.

12.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de onderliggende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of ongeldig en/of onafdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen enkele consequentie voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

12.4. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst of enig onderdeel van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige deel van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat bepalingen in het deel waarop geen beroep kan worden gedaan geacht worden te zijn aangepast zodanig dat daarop een beroep kan worden gedaan, waarbij de bedoeling van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling of het oorspronkelijke onderdeel zoveel mogelijk in stand blijft.